Общи условия
logo
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между 'Суперауто' ООД и лицата ползващи информационния сайт находящи се на www.superautobg.com

Дефиниции
“НИЕ”, означава фирма “Суперауто' ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ул. Рибарица №2 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200886527, e-mail:office@superautobg.com

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.superautobg.com.
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта.

Суперауто публикува на настоящия сайт описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажна цена с включен ДДС, както и тарифа за стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините на плащане. Суперауто не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката, както и за допуснати печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са с ДДС в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Суперауто си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси /освен в случаите когато писмено е упоменато друго/, без цената за доставка, която е посочена отделно.

Възможна е разлика между цените в каталога и цените във физическите обекти на фирмата.

Законова Гаранция

Всички продавани  стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно ЗЗП. Законовата гаранция е валидна само за потребители.

Поръчки

Това е информационнен сайт целящ да Ви информира и улесни във вашето търсене. Информация за цена ,наличност и срок за доставка (чрез куриерска фирма) може да се получи на обявените контакти на фирмата. Суперауто ООД не гарантира наличност на склад! Запитвания могат да се направят на телефон 0888 610 556

Плащане

Купувачът може да заплати цената на поръчана от каталога стока като използва по свой избор един следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2. Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Суперауто, цялата продажна цена на поръчана стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Суперауто сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Суперауто и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване от страна на Суперауто. С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен със Суперауто договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Онлайн покупка на изплащане

Към настоящия момент Суперауто не предлага онлайн покупки на изплащане.

Доставка

Доставката на поръчана чрез каталога стока се извършва с куриер до посочения от получателя адрес. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера с които потребителя може да се запознае от линка водещ към страницата на куриера, поместен във формата за заявка или на адрес: www.ekont.bg

При всички случаи Суперауто си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Суперауто и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Суперауто и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Суперауто задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Цената за доставка е съобразена с моментно действащата ценова листа на куриера и с потвърждаване на направената поръчка потребителя се съгласява да я заплати в момента на получаване на стоката. Потребителя може да се запознае с цената за доставка от линка, водещ към страницата на куриера ,поместен във формата за заявка или на адрес www.ekont.bg.

При желание от страна на клиента доставката може да се извърши и с друг куриер.

При определени условия и кампании доставката на стоката може да бъде безплатна, само ако това е определено предварително в условията на сайта.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери.Потребителят да е предоставил на Суперауто покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Суперауто не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Суперауто за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Суперауто, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция на адрес: гр. София, район Слатина, ул. Рибарица №2, телефон за техническа поддръжка 0888 610556

Други

Суперауто се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности,характеристики, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Суперауто си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Суперауто преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. Суперауто не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Суперауто не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време от меню ''абонамент за информационен бюлетин'' достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта за некоректни ползватели ще бъде блокиран.  За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES) НА СУПЕРАУТО

http://www.google.com/settings/ads . Също така, можете да деактивирате използването на бисквитки за целите на поведенческо таргетираните реклами, като следвате инструкциите на тази страница: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Дали някой друг използва бисквитки на сайта на Суперауто?

Рекламодателите понякога използват техни бисвкитки, за да ви показват таргетирани реклами. Например, рекламодателите могат да използват профил базиран на сайтовете, които преди сте посещавали, за да ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате сайтове на Икономедиа. Вярваме, че е полезно за нашите потребители да виждат реклами, които са насочени към техните интереси.

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки, които влизат в четирите категории, които са споменати по-горе. Например, както много компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Също така, когато споделите статия използвайки бутоните към социалните мрежи (например Фейсбук) на сайт на Суперауто, социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това ваше действие.

Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила и условия и политиката за авторски права.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню 'опции' или 'предпочитания' на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона 'Помощ' от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

Използва ли Икономедиа бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Не, бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл:office@superautobg . com